Winkelwagen

Je winkelmand is leeg


Winkelmand totaal € 0,00

U heeft stuks sushi in uw winkelmand


Nu afrekenen Winkelwagen

Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling zowel op onze Website als op de bestel App accepteert u het aanbod van ons Restaurant, welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met ons Restaurant. Ons Restaurant zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook ingediend worden via onze contact formulier. De contactgegevens van ons Restaurant vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Multisafepay B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar het rekening van Ons Restaurant
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door ons Restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Ons Restaurant zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op onze App en website.
2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten.
2.4 Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
2.6 Voor het geval dat bestelling buiten de openingstijden plaats vindt, krijgt de klant zijn geld teruggestort op de betreffende rekeningnummer
2.7 Als de bestelling niet naar wens is (dat het bedorven is of het is koud geleverd of de bestelling klopt niet met degene wat de klant heeft besteld) krijgt de klant een vergoeding (in afstemming met onze Restaurant). De klant neemt telefonisch contact op met de Restaurant om de genoemde klachten verder af te stemmen voor een vergoeding.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan ons Restaurant achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Ons restaurant is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze App en Website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) Ons Restaurant en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij ons Restaurant en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) bestel App en Website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van ons Restaurant en aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van ons Restaurant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van ons Restaurant voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van ons Restaurant voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ons Restaurant.

7. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een Bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via onze contact formulier te worden geplaatst of via het email-adres zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de klant en streven ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen.

8. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen ons Restaurant en u worden beheerst door Nederlands recht.